Praktijkbezoek Ketenzorg Dokterscoop

een methodiek van voorlichting op maat en op locatie

Achtergrond

Een Praktijkbezoek is een methodiek van voorlichting op maat en op locatie binnen een beperkte tijdspanne. Een team, wat zich heeft voorbereid op het afleggen van praktijkbezoeken, voert met de praktijk het gesprek. Juist de persoonlijke benadering en de relatief korte tijdsinvestering van de zorgverleners maakt deze methode zeer succesvol.  


Toelichting

Inleiding

In de KKK’s (Kritische Kwaliteit Kenmerken van InEen voor ketenzorg) staat het onderdeel:

A: Uitkomst zorg en indicatoren

Hiervoor zijn de mogelijke acties voor een zorggroep:

Gezamenlijk zorgprogramma gebaseerd op de zorgstandaard;

Feedback rapportage;

Persoonlijke feedback;

Ondersteuning uitvoering in de praktijk;

Praktijken hebben een adequaat zorgteam;

Scholing aanbieden.

Dokterscoop beoogt in haar ketenzorgprogramma’s de kwaliteit te borgen door het voldoen aan de KKK’s met een jaarlijkse evaluatie en verbeterplan. In het kader van de persoonlijke feedback en de ondersteuning in de praktijkvoering lijken structurele praktijkbezoeken waardevol.

 

Het doel van een praktijkbezoek

Het doel van het bezoek is tweeledig:

  • Enerzijds biedt Dokterscoop hiermee de uitvoerders van zorg de gelegenheid tot een persoonlijk contact en veilige omgeving voor vragen, opmerkingen en evaluatie van werkwijze en resultaten.
  • Anderzijds wil Dokterscoop binnen het praktijkbezoek zicht krijgen op de kwaliteit van de geleverde zorg en bespreken. 

De opzet van een praktijkbezoek

De opzet is een gestructureerd gesprek over een vast aantal onderwerpen op basis van de KKK’s  maar vooral op basis van de aangedragen onderwerpen van de praktijk zelf.
Daarvoor is een placemat te gebruiken.

De deelnemers aan een praktijk bezoek

  • Namens Dokterscoop komen Enne Bouma, manager bedrijfsvoering, Hermen ten Wolde, praktijkondersteuner en een lid van de commissie Kwaliteit, Jeanine Zwartsenburg, Bernardien Roze of Monique Braat (als vast ‘Praktijkbezoek team’) een bezoek afleggen. Zij hebben zich voorbereid t.a.v. bovengenoemde zaken en zijn het aanspreekpunt m.b.t. de praktijkbezoeken en verzorgen de planning, zo nodig bieden ze hulp bij het schrijven van een verbeterplan en zij evalueren dit met het praktijk team.
  • Namens de uitvoerende praktijken nemen tenminste deel: een betrokken huisarts (eventueel een gedelegeerde taak namens andere huisartsen in een centrum) en een praktijkondersteuner (eventueel een gedelegeerde taak namens andere praktijkondersteuners in een centrum). 

Timing & planning

Een praktijkbezoek vindt 1 maal per jaar plaats. Zo nodig gevolgd door een evaluatie afspraak naar aanleiding van een verbeterplan. 

Verslaglegging & Evaluatie

Verslag van een praktijk bezoek wordt gemaakt door het team van Dokterscoop en gedeeld met het praktijk team. 

Vooraf aangedragen informatie van Dokterscoop

  • Prestatie indicatoren van voorgaande periode/ jaar
  • KKK’s jaar
Deze informatie is te vinden op de pagina van de participanten.